ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. ΑΛΦΑ ΚΑΠΑ RECOVERY I.K.E.
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΚΑΠΑ RECOVERY Ι.Κ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία»), με έδρα την Αθήνα, οδός Καψάλη αριθμός 6, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες και απαιτητές χρηματικές οφειλές και εξουσιοδοτημένη να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη των οφειλών πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και να αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής.
Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, οφειλετών-πελατών δανειστών κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, συνεργατών και προμηθευτών στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, τηρώντας τις αρχές που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής ο «ΓΚΠΔ») καθώς και την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται.

2. Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας») καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την Εταιρία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας. Η παρούσα Πολιτική έχει ως στόχο να πληροφορήσει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται, καθώς και σχετικά με τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα κατά περίπτωση καθώς και να ενημερώσει τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά που έχουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να επικαιροποιεί, και να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ως προς την χρήση ειδικών όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 ΓΚΠΔ και στο άρθρο 4 ν. 4624/2019.
Οι υπόλοιποι όροι που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική έχουν την έννοια που καθορίζεται στον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

3. Πηγές συλλογής δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο, ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο. Η Εταιρία δε συλλέγει δεδομένα από άλλες τρίτες πηγές, εκτός από τις περιπτώσεις που εξουσιοδοτείται από το υποκείμενο ειδικά για τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

4. Υποκείμενα και κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας
Οι κατηγορίες των υποκειμένων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρία είναι κυρίως:
i. Οφειλετών-Πελατών δανειστών δυνάμει εξουσιοδότησης: Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. ονομ/μο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κ.λπ.), Οικονομικά δεδομένα (π.χ. ΙΒΑΝ, τιμολόγια), τυχόν δεδομένα Υγείας (π.χ. ασθένεια).
ii. Προμηθευτών & Συνεργατών: Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΦΜ, ΑΔΤ κ.λπ.), Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. ονομ/μο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κ.λπ.), Οικονομικά δεδομένα (π.χ. ΙΒΑΝ, τιμολόγια)

5. Σκοποί και νόμιμες βάσεις επεξεργασίας
Η Εταιρία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ως άνω φυσικών προσώπων μόνο εφόσον έχει νόμιμο λόγο να προβεί στην σχετική επεξεργασία. Ως εκ τούτου, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς και τους νόμιμους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω και συγκεκριμένα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
i. Για τους σκοπούς εκπλήρωσης των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, την εκτέλεση συμβάσεων, την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων της, όπως ενδεικτικά για την έκδοση φορολογικών παραστατικών σε προμηθευτές και συνεργάτες, τη διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζομένων, κλπ.
ii. Για σκοπούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων και άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων της ως υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, όπως ενδεικτικά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων
iii. Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
iv. Για την εκτέλεση συμβάσεων, την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων της ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.


Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

6. Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρ. 4 Ν. 3758/2009) είναι υποχρεωτική η καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εργαζομένων στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων αμφοτέρων των μερών.

7. Κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει κατά περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους φορείς καθώς και σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του (όπως ενδεικτικά σε εταιρείες παροχής λογισμικού και εφαρμογών, εταιρείες λογιστικής υποστήριξης, νομικούς συμβούλους, κτλ). Η διαβίβαση γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα και πάντοτε υπό τον όρο ότι τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα αποδέχονται και συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και της νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Χρονικό διάστημα τήρησης προσωπικών δεδομένων
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
α. Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση δικαιωμάτων ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από αυτή ή για την υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίων, Δικαστικών Αρχών κτλ.
β. Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται για φορολογικούς σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, ενώ των προμηθευτών και συνεργατών για χρονικό διάστημα 10 ετών.
γ. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαχείριση του αρχείου υποψήφιων εργαζομένων τηρούνται για χρονικό διάστημα 10 ετών.
δ. Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης του υποκειμένου, τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο ισχύει η συγκατάθεση του υποκειμένου ή απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση δικαιωμάτων ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από αυτή ή για την υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίων, Δικαστικών Αρχών κτλ. ή επιβάλλουν ή επιτρέπουν οι σχετικές διατάξεις.
ε. Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται στο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών, με εξαίρεση την περίπτωση συμβάντος οπότε ο χρόνος αποθήκευσης δύναται να επεκταθεί έως ένα (1) έτος.
Τα αρχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών τηρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την τελευταία επικοινωνία, εκτός εάν αιτηθεί τη διατήρηση τους ο οφειλέτης για τα στοιχεία που τον αφορούν ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 3758/2009 (άρθρο 6).

9. Τα δικαιώματα των υποκειμένων
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς ανάλογα με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας.
• Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης
Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες από την Εταιρία, επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
• Δικαίωμα διόρθωσης
Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση, τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση των δεδομένων του.
• Δικαίωμα διαγραφής
Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του όταν η επεξεργασία γίνεται με βάση την συγκατάθεσή του, με την ανάκλησή της. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν έννομη υποχρέωση της Εταιρίας, άσκηση δημόσιας εξουσίας, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο ή το δημόσιο συμφέρον, για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων όταν:
-αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να γίνει επαλήθευση,
-η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο αντί διαγραφής ζητά τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών του δεδομένων
-τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, ωστόσο είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων
-το υποκείμενο εναντιώνεται στην επεξεργασία και για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι της Εταιρίας και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους το υποκείμενο εναντιώνεται στην επεξεργασία.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
• Δικαίωμα στη φορητότητα
Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα σε μορφή που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεση ή για εκτέλεση σύμβασης.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή με αποστολή του σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση enomikou@resinvest.gr.
• Δικαίωμα απενεργοποίησης των Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας ενώ σε κάθε έξοδο του επισκέπτη σας από το site διαγράφονται αυτόματα.
Είναι δυνατή η ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης με τέτοιο τρόπο, ώστε το υποκείμενο να ενημερώνεται για τη ρύθμιση των cookies και είτε να αποφασίσει μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά, είτε να αποκλείσει την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορούν να αλλαχθούν οι ρυθμίσεις των cookies. Ειδικότερα:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

• Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν σε περίπτωση παραβίασης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

10. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρία έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης, και φροντίζει για τη νομιμότητα της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

11. Στοιχεία επικοινωνίας DPO
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, τα υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Προστασίας της Εταιρείας, Ειρήνη Νομικού, με αποστολή του αιτήματός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@akapa.gr.

12. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6475600, Fax: 210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.